Bestemmingsplan


Het begin: Masterplan

In 2011 is het Masterplan PARK21 vastgesteld. Dit Masterplan vormt de basis voor de ontwikkelingen in PARK21. Hierin zijn de belangrijkste doelen en hoofdonderdelen van het park uitgewerkt en is een verbeelding van het park opgenomen. Er staat dus niet precies in hoe PARK21 eruit komt te zien. 

In 2016 is het Masterplan opnieuw bekeken. PARK21 is vanaf dat moment een ‘kavelgewijze ontwikkeling’. Dit houdt in dat PARK21 stukje voor stukje per kavel of gebied wordt ontwikkeld. Initiatiefnemers, publieke of private partijen, kunnen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook gaan uitvoeren. De gemeente zet zich in om ontwikkelingen mogelijk te maken. Samen met eigenaren, ontwikkelaars, investeerders en initiatiefnemers kijkt de gemeente per kavel hoe de ontwikkeling kan beginnen. Hierdoor is het niet vooraf bekend welke kavel op welk moment aan de beurt is. 

Een bestemmingsplan en milieueffectrapport

Om de doelen uit het Masterplan mogelijk te maken, maakt de gemeente een bestemmingsplan. Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten ook de effecten van de ontwikkelingen op het milieu worden onderzocht en beschreven. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER).

De eerste stap is gezet

De eerste stap in een MER-procedure is de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken en hoe nauwkeurig?  Alle antwoorden worden in het MER uitgewerkt. Het NRD is in 2017 vastgesteld door de raad.

En dan, onderzoeken!

Na de vaststelling van de NRD volgt het MER. Hierin staan de onderzoeken naar de milieueffecten en de antwoorden op de vragen die in de NRD zijn gesteld. De uitkomsten van de onderzoeken komen terug in een (concept) MER.

Tegelijk met het maken van het (concept) MER werkt de gemeente aan het voorontwerp bestemmingsplan. Het (concept) MER wordt samen met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd, nadat deze zijn goedgekeurd door het college. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen zienswijzen indienen. De gemeente beantwoordt deze zienswijzen. Daarna worden het definitieve bestemmingsplan en MER door het college en de raad vastgesteld.

Planning

Door verschillende ontwikkelingen is de planning van het MER vertraagd. Door de stikstof discussie is niet duidelijk hoeveel verkeersruimte overblijft voor PARK21. Daarom kan er geen definitief programma worden gemaakt. Dit heeft voor vertraging gezorgd bij het opstellen van het bestemmingsplan en het MER. De gemeente maakt nu verschillende programma’s voor PARK21. Naar verwachting geeft het college in 2021 het voorontwerp bestemmingsplan en concept MER vrij voor inspraak*.

Stikstof

De Raad van State heeft in mei 2019 een uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Om te voorkomen dat er te veel stikstof in de natuur terechtkomt, werkt de overheid sinds 2015 met het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De Raad van State heeft nu besloten dat deze aanpak niet werkt en dat natuurgebieden beter beschermd moeten worden. Dit betekent dat er voorlopig geen vergunningen meer worden gegeven voor projecten die de stikstofuitstoot verhogen in de buurt van bepaalde natuurgebieden. Ook in de omgeving van Haarlemmermeer zijn deze natuurgebieden te vinden.

Het is niet duidelijk wat de gevolgen zijn van deze uitspraak voor de ontwikkeling van PARK21. Dit is pas duidelijk wanneer het Rijk hiervoor nieuwe regels vaststelt. Dat geldt niet alleen voor PARK21, maar ook voor de plannen van woningbouw en wegen rondom PARK21.

Om een programma te maken voor PARK21 is het belangrijk om te weten hoeveel bezoekers naar PARK21 toe kunnen komen. Het verkeer dat naar PARK21 komt, mag niet ten koste gaan van de (toekomstige) woningbouw. Door de stikstofdiscussie is nog niet duidelijk wanneer en waar nieuwe woningen komen. Daarom is momenteel onbekend hoeveel verkeersruimte overblijft voor PARK21. Het programma voor het park is afhankelijk van deze verkeersruimte en vormt de basis voor het opstellen van het bestemmingsplan en het MER.

Om door te kunnen gaan met de ontwikkeling van PARK21, maakt de gemeente verschillende programma’s. Bij elk programma wordt ook gekeken naar de verkeersruimte die hiervoor nodig is. Uit de berekeningen blijkt nu al dat een beperkt(er) bezoekersaantal en daarmee een beperkt(er) programma van recreatieve activiteiten mogelijk is. Daarom wordt gekeken naar een mogelijke aangepaste invulling van PARK21. Het doorgroeien naar meer bezoekers hangt samen met de aanleg van de Duinpolderweg, de toekomstige infrastructuur buiten PARK21 en nieuwe woningbouw.


*onder voorbehoud