Bestemmingsplan

In 2011 is het Masterplan PARK21 vastgesteld. Dit Masterplan is de basis voor de ontwikkelingen in PARK21. Hierin staan op hoofdlijnen de doelen en hoofdelementen van het park. Er staat dus niet precies in hoe PARK21 eruit komt te zien. In 2016 is het Masterplan opnieuw tegen het licht gehouden. Er is nu duidelijker omschreven dat PARK21 een ‘kavelgewijze ontwikkeling’ is. Dit houdt in dat PARK21 stukje voor stukje per kavel of gebied wordt ontwikkeld. Partijen kunnen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook gaan uitvoeren. De gemeente zet zich in om ontwikkelingen mogelijk te maken. We kijken met eigenaren, ontwikkelaars, investeerders en initiatiefnemers per kavel hoe de ontwikkeling gestart kan worden. Hierdoor is het niet zeker welke kavel op welk moment wordt ontwikkeld.

Een bestemmingplan en milieueffectrapport

Om de doelen in het Masterplan mogelijk te maken, maakt de gemeente een bestemmingsplan. Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten ook de milieueffecten van de ontwikkelingen onderzocht en beschreven worden. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER).

De eerste stap is gezet

De eerste stap in een MER-procedure is de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Hierin worden de onderzoekkaders met de bijbehorende vraagstelling beschreven. Wat gaan we verder onderzoeken en welk detailniveau houden we aan. In de NRD staan geen antwoorden, er wordt alleen beschreven welke dingen er worden onderzocht en wat de onderzoekvragen zijn. Alle antwoorden worden in het MER uitgewerkt. Het NRD is inmiddels vastgesteld door de Raad.

En dan, onderzoeken!

Na de vaststelling van de NRD volgt de MER. Hierin worden de onderzoeken uitgevoerd en antwoord gegeven op de vragen die in de NRD zijn gesteld. De uitkomsten van de onderzoeken worden beschreven in een (concept) MER.

Tegelijk met het maken van de MER wordt het voorontwerp bestemmingsplan gemaakt. Deze (concept) MER wordt samen met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd, nadat deze is goedgekeurd door het college. De Commissie voor de MER wordt hierbij om advies gevraagd. Belanghebbenden en geïnteresseerden kunnen zienswijzen indienen. De gemeente beantwoordt deze adviezen en zienswijzen. Het definitieve bestemmingsplan en MER worden door college en raad vastgesteld.

Planning

Naar verwachting ligt er eind 2020 een bestemmingsplan*


*onder voorbehoud