Bestemmingsplan


Het begin: Masterplan

In 2011 is het Masterplan PARK21 vastgesteld. Dit Masterplan vormt de basis voor de ontwikkelingen in PARK21. Hierin zijn de belangrijkste doelen en hoofdonderdelen van het park uitgewerkt en is een verbeelding van het park opgenomen. Er staat dus niet precies in hoe PARK21 eruit komt te zien. 

In 2016 is het Masterplan opnieuw bekeken. PARK21 is vanaf dat moment een ‘kavelgewijze ontwikkeling’. Dit houdt in dat PARK21 stukje voor stukje per kavel of gebied wordt ontwikkeld. Initiatiefnemers, publieke of private partijen, kunnen zelf met plannen komen en deze vervolgens ook gaan uitvoeren. De gemeente zet zich in om ontwikkelingen mogelijk te maken. Samen met eigenaren, ontwikkelaars, investeerders en initiatiefnemers kijkt de gemeente per kavel hoe de ontwikkeling kan beginnen. Hierdoor is het niet vooraf bekend welke kavel op welk moment aan de beurt is. 

Een bestemmingsplan en milieueffectrapport

Om de doelen uit het Masterplan mogelijk te maken, maakt de gemeente een bestemmingsplan. Voor een groot gebied, zoals PARK21, moeten ook de effecten van de ontwikkelingen op het milieu worden onderzocht en beschreven. Dit gebeurt in een milieueffectrapport (MER).

De eerste stap in een MER-procedure is de Nota Reikwijdte en Detailniveau (NRD). De NRD beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we onderzoeken en hoe nauwkeurig?  Alle antwoorden worden in het MER uitgewerkt. Het NRD is in 2017 vastgesteld door de raad.

Na de vaststelling van de NRD volgt het MER. Hierin staan de onderzoeken naar de milieueffecten en de antwoorden op de vragen die in de NRD zijn gesteld. De uitkomsten van de onderzoeken komen terug in een (concept) MER.

Onderzoek naar ruimte op de bestaande wegen voor PARK21

Haarlemmermeer is een dynamische gemeente. En tot 2040 groeit het aantal inwoners snel. Wonen, werken, verkeer en recreëren moeten samengaan zonder last van elkaar te hebben. Wij hebben onderzocht of er op de bestaande wegen genoeg ruimte is voor het verkeer naar woningen, de uitbreiding van bedrijventerreinen en PARK21.  De conclusie is dat deze ruimte er op dit moment is. Dit betekent dat we door kunnen met PARK21 en het MER en bestemmingsplan kunnen afmaken. 

Na 2030 is een uitbreiding van de wegen nodig. Dit omdat het aantal inwoners van de gemeente groeit. En dat betekent ook meer verkeer. Op dit moment bekijken we wat de oplossingen hiervoor zijn. Deze oplossingen zijn belangrijk voor de ruimte die er is voor het aantal bezoekers dat naar PARK21 kan komen.

Procedure MER en bestemmingsplan

Tegelijk met het maken van het (concept) MER werkt de gemeente aan het voorontwerp bestemmingsplan. We verwachten dat u in juni 2021* het concept Milieueffectrapport (MER) en voorontwerp bestemmingsplan in kunt zien en hierop kunt reageren. 
 
De gemeente organiseert in juni 2021 ook een online informatiebijeenkomst over PARK21. Tijdens deze bijeenkomst leggen we uit hoe we tot het concept MER en voorontwerp bestemmingsplan zijn gekomen en hoe u hierop kunt reageren. Ook vertellen we u wat de volgende stappen zullen zijn. Hou voor deze bijeenkomst de nieuwsbrief en de facebookpagina van PARK21 in de gaten.
 
De gemeente neemt de reacties mee bij de uitwerking naar het ontwerp bestemmingsplan en MER. We verwachten dat u eind 2021* het MER en ontwerp bestemmingsplan in kunt zien en hierop kunt reageren.

*onder voorbehoud