Mijlpaal voor watersysteem PARK21

Hoogheemraadschap van Rijnland en gemeente Haarlemmermeer sloten woensdag 19 februari een akkoord over het watersysteem in deelgebied 2 van PARK21.

Jeroen Nobel houdt zich als wethouder financiën, wonen, groen en recreatie bezig met de ontwikkeling van het nieuwe park. Deze mijlpaal maakt hem blij:

“Dit kan een voorbeeld zijn voor de rest van Nederland. De realisatie van PARK21 is hiermee weer een stuk dichterbij. Met dit akkoord hebben alle partijen commitment getoond voor een duurzaam watersysteem. Nu kunnen we de volgende stap zetten.”

Gemeente en Rijnland hebben afgesproken om vijftien miljoen euro uit de Nota Ruimte Gelden, ooit bestemd voor de ontwikkeling van de westkant van Haarlemmermeer, te gebruiken voor PARK21. Wel moeten hiervoor nog definitieve afspraken gemaakt worden met provincie Noord-Holland. Met dit geld willen Rijnland en de gemeente het watersysteem in deelgebied 2 klimaatbestendig maken. Op termijn zal de gemeente nog eens vijftien miljoen bijleggen voor de verduurzaming van het watersysteem in de rest van het park.

Droogmakerij

Deelgebied 2 is het hart van het park: het publieke deel, met wandel- en fietspaden, recreatiemogelijkheden en een waterplas. Dit deel is het westelijk gelegen gebied van PARK21 dat wordt begrensd door de busbaan van R-NET, de Noordelijke Randweg, èn het eerste gebied dat wordt uitgevoerd waarin het honkbalcomplex Hoofddorp Pioniers ligt.

Wethouder Nobel: “We willen dit stuk zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken als het om water gaat. In het gebied wordt een plas gemaakt, die regenwater opvangt en vast houdt. Daardoor is ook een goede waterkwaliteit in de plas verzekerd.” Daarnaast voert de gemeente het ‘verbeterd droogmakerijsysteem’ in. “We creëren extra wateroppervlakte door de sloten breder te maken. Zo kunnen we meer regenwater opvangen in de winter en dat gebruiken als buffer in de zomer.”

Doorspoelen

Het nieuwe systeem volgt het ritme van de seizoenen. “Als je de natuur z’n gang laat gaan staat het waterpeil ’s zomers lager dan ’s winters,” vertelt Nobel. “In de winter valt er veel neerslag en in de zomer verdampt dat weer.” Het huidige watersysteem gaat hier echter tegenin. “Dat is noodzakelijk voor de agrarische activiteiten in de polder, maar eigenlijk onnatuurlijk.”

En is dat zo erg? “Het grote nadeel hiervan is dat we in de zomer zoet water de polder in laten stromen en dat in de winter weer weg pompen. We noemen dat het ‘doorspoelsysteem’.” Naar verwachting worden de winters steeds natter en de zomers steeds droger. “Als we vasthouden aan het oude systeem, zullen we in de toekomst steeds meer zoet water moeten invoeren. Dat is op de lange termijn niet houdbaar. Het nieuwe systeem is wél klimaatbestendig, omdat we minder hoeven door te spoelen.”

Zwemfanaten

Ook het waterpeil in de plas fluctueert. Nobel: “In de winter vangt de plas regenwater op, in de zomer zakt dat weer naar beneden.” Het waterpeil hangt dus af van de hoeveelheid hemelwater. “De plas heeft geen toevoer van zoet water nodig, het is een geïsoleerd systeem.” Moeten zwemfanaten vrezen voor een opgedroogde plas tijdens een hittegolf? “Dat hebben we doorgerekend: er blijft ’s zomers voldoende water over om in te zwemmen.”      

Pilot

Wanneer kunnen Haarlemmermeerders de eerste duik wagen in de nieuwe plas? “Ik hoop dat we in 2016 of 2017 beginnen met de uitvoering en dat de recreatieplas en deelgebied 2 in 2020 af zijn. In 2024 willen we in de rest van het park het verbeterd droogmakerijsysteem hebben ingevoerd.”

Met de afspraken die nu over de financiering gemaakt zijn, kunnen gemeente en Rijnland de volgende stappen richting een uitvoeringsplan zetten. Nobel: “We hebben tot nu toe veel onderzocht, om zekerheid te hebben over de mogelijkheden. Vóór de invoering van het nieuwe watersysteem zullen gemeente en het hoogheemraadschap samenwerking zoeken met de agrariërs in het gebied.” Het duurzame watersysteem is vrij uniek. “Wat we hier doen heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Haarlemmermeer en Nederland.”

 

Vorige artikel Volgende artikel