Raad geeft groen licht voor verdere ontwikkeling PARK21

De gemeenteraad heeft donderdag 28 november in gestemd met de PARK21 Voortgangsrapportage najaar 2013 en het kredietvoorstel. Hierdoor kan verder worden gegaan met de ontwikkeling van PARK21.

In de voortgangsrapportage zijn twee punten opgenomen die nog niet eerder naar buiten zijn gebracht, omdat deze eerst aan het college moesten worden voorgelegd. Dit betreft de ‘Recreatieplas en omgeving’ en het ‘Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte PARK21’.

Recreatieplas en omgeving

Vanaf vaststelling van het Masterplan PARK21 tot nu toe is veel discussie geweest tussen gemeente en Hoogheemraadschap van Rijnland over de recreatieplas in PARK21. Deze is in het masterplan in de vorm van twee diepe zandwinplassen opgenomen, opdat zandwinning een deel van de investeringskosten zou kunnen dragen. Het hoogheemraadschap maakte zich bij deze diepe plassen zorgen over opbarsting en bleef ongerust over de waterkwaliteit. Vanuit de gemeente is voor de ontwikkeling van het park een groot oppervlaktewater om te recreëren van cruciaal belang voor de aantrekkelijkheid en het functioneren van het recreatiegebied.

Bestuurders van de gemeente Haarlemmermeer en Rijnland hebben in november 2012 samen de wens hebben uitgesproken om voor de zomer van 2013 tot een voor beide partijen acceptabele oplossing te komen voor de recreatieplas. Recent hebben beide partijen bestuurlijk de voorkeur uitgesproken voor realisatie van een ondiepe plas, met opgezet en flexibel waterpeil en afgesproken deze variant ter besluitvorming in te brengen. Beide partijen hebben er vertrouwen in dat dit een goede basis is voor verdere uitwerking.

Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte PARK21

Het beeldkwaliteitsplan geeft aan op welke manier PARK21 een sterke ruimtelijke samenhang en identiteit kan krijgen. Het document beschrijft en verbeeldt vormgeving en materiaalgebruik van infrastructuur/bruggen, verlichting, parkmeubilair, beplanting, reliëf, randen/overgangen en grafische uitingen (logo, bewegwijzering, etc.). De ruimtelijke huisstijl staat voor een ambitieniveau en inrichtingskwaliteit, die aansluit en passend is bij de doelen van PARK21.

Wilt u de Voortgangsrapportage PARK21 najaar 2013 helemaal lezen, dan kunt u hier terecht.

Vorige artikel Volgende artikel