Participatie


Voorontwerpbestemmingsplan PARK21

Het college van B en W heeft het voorontwerpbestemmingsplan PARK21 en het concept-Milieueffectrapport PARK21 ter inzage gelegd. 

Ga naar het voorontwerpbestemmingsplan en concept-Milieueffectrapport.

Vragen?

Vragen over het voorontwerpbestemmingsplan en het concept-Milieueffectrapport kunnen gesteld worden via e-mail aan park21@haarlemmermeer.nl. Vermeld daarbij als onderwerp “bestemmingsplan PARK21”. De vragen die via dit mailadres worden gesteld worden niet behandeld als inspraakreactie. 

Inzage

Door het coronavirus vraagt de gemeente om de stukken digitaal te raadplegen. Is dat niet mogelijk, dan kunnen mensen die geen gezondheidsklachten hebben een afspraak maken via 0900 – 1852 om de stukken in het raadhuis in te zien.  

Inspraak

Iedereen kan van 15 juni tot en met 29 juli 2021 reageren op het voorontwerpbestemmingsplan en het concept-Milieueffectrapport door een brief te sturen aan B&W van Haarlemmermeer, postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. Mondeling reageren kan ook, op afspraak in het raadhuis in Hoofddorp.

Zienswijzen

Naar aanleiding van de inspraakreacties kan het college van B en W het plan bijstellen. Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en zes weken ter inzage gelegd. In die zes weken kan iedereen een zienswijze indienen tegen het bestemmingsplan. Naar verwachting volgt dit later in het jaar of in het 1e kwartaal van 2022.