Participatie


Ontwerpbestemmingsplan PARK21

Het college van B en W heeft van vrijdag 25 februari tot en met donderdag 7 april het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en twee concept-beeldkwaliteitsplannen voor PARK21 ter inzage gelegd.  

Ga naar het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-Milieueffectrapport en de concept-beeldkwaliteitsplannen

Vragen? 

Vragen over het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en de concept-beeldkwaliteitsplannen konden gesteld worden via e-mail aan park21@haarlemmermeer.nl. De vragen die via dit mailadres zijn gesteld zijn niet behandeld als formele zienswijze.  

Zienswijzen 

Tijdens de termijn van inzage van vrijdag 25 februari tot en met donderdag 7 april kon iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Een zienswijze kon ook over het MER gaan. Ook kon iedereen een zienswijze indienen over de conceptbeeldkwaliteitsplannen ‘Leisurelaag’ en ‘Openbare ruimte PARK21’. Het indienen van een zienswijze kon zowel digitaal, schriftelijk als mondeling. Dat kon niet per e-mail. 

Vervolg 

Eventuele ingediende zienswijzen betrekt de raad bij de vaststellingsbesluiten over het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitsplannen. Naar verwachting neemt de raad begin 2023 daar een besluit over.