Participatie


Ontwerpbestemmingsplan PARK21

Het college van B en W heeft het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en twee concept-beeldkwaliteitsplannen voor PARK21 ter inzage gelegd.  

Ga naar het ontwerpbestemmingsplan, ontwerp-Milieueffectrapport en de concept-beeldkwaliteitsplannen

Vragen? 

Vragen over het ontwerpbestemmingsplan, het milieueffectrapport en de concept-beeldkwaliteitsplannen kunnen gesteld worden via e-mail aan park21@haarlemmermeer.nl. Vermeld daarbij als onderwerp “bestemmingsplan PARK21”. De vragen die via dit mailadres worden gesteld worden niet behandeld als formele zienswijze.  

Inzien 

Alle stukken kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl en op de website van de gemeente: www.haarlemmermeer.nl/ro. Ook liggen de stukken ter inzage in het raadhuis in Hoofddorp.  
 
Op afspraak zijn de stukken dagelijks in te zien van 9:00 - 17:00 uur. Een afspraak maakt u via 0900–1852. Het is niet uit te sluiten dat vanwege maatregelen ten aanzien van het coronavirus nadere beperkingen worden gesteld aan het inzien van de stukken op het raadhuis. 

De inzageperiode duurt zes weken en begint op vrijdag 25 februari 2022. 

Zienswijzen 

Tijdens de termijn van inzage van vrijdag 25 februari tot en met donderdag 7 april kan iedereen een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan indienen. Een zienswijze kan ook over het MER gaan. Ook kan iedereen een zienswijze indienen over de conceptbeeldkwaliteitsplannen ‘Leisurelaag’ en ‘Openbare ruimte PARK21’. Het indienen van een zienswijze kan zowel digitaal, schriftelijk als mondeling. Dat kan niet per e-mail. 
 
Digitaal kan dit met gebruikmaking van DigiD of e-Herkenning door een formulier in te vullen dat u vindt via de website van de gemeente Haarlemmermeer www.haarlemmermeer.nl/ro
 
Schriftelijk kan dit door een brief te sturen aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer, Postbus 250, 2130 AG Hoofddorp. 
 
Mondeling kan dit op afspraak in het raadhuis in Hoofddorp (zie hiervoor). 

Vervolg 

Eventuele zienswijzen betrekt de raad bij de vaststellingsbesluiten over het bestemmingsplan en de beeldkwaliteitsplannen. Naar verwachting neemt de raad na de zomer daar een besluit over.