Duurzaamheid

In PARK21 is duurzame ontwikkeling een kernthema. Het park is van zichzelf al een duurzame ontwikkeling. Het leef- en werkklimaat wordt structureel verbeterd op verschillende niveaus. Onze inwoners er een aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied bij. Tegelijkertijd wordt daarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven in onze gemeente en metropoolregio Amsterdam verbeterd. 

Duurzaamheid als samenspel, dát is de ambitie bij de ontwikkeling van PARK21.
     
PARK21 geeft hier invulling aan met een focus op 3 pijlers vertaald naar 9 thema’s.

  1. netwerkbenadering; PARK21 is geen solitaire ontwikkeling. Netwerken, zowel fysiek als sociaal zijn essentieel voor de vormgeving van een duurzame toekomst. Het sluiten van kringlopen, het streven naar een circulaire economie staan centraal bij de ontwikkeling van PARK21.
  2. beleven & verbinden; PARK21 ontwikkelt zich tot een bestemming in de metropoolregio Amsterdam, een ontmoetingsplek in de polder, die stad en land verbindt en een brandpunt vormt in een reeks van fysieke, economische, sociale en netwerken.
  3. wortels in de polder: PARK21 vertelt het verhaal van de polder via thema’s als land maken, de cultuur van de polder, voedselproductie en het leven met water.

Het verhaal krijgt in de drie lagen van het park telkens een eigen accent:

  • in de polderlaag ontdekt men de unieke agrarische historie van het gebied;
  • in de parklaag staan natuur en recreëren centraal;
  • in de leisurelaag is ruimte voor iniatieven in parkkamers.

Alle partijen, die werken in en aan PARK21, worden uitgedaagd te laten zien dat ze, binnen hun werkveld, op het vlak van duurzaamheid het optimale weten te bereiken. Aan ondernemers die duurzaamheid in hun vaandel dragen wordt ruimte geboden voor innovatie: nieuwe processen, nieuwe technieken, nieuwe ketens en nieuwe coalities. PARK21 als proeftuin voor duurzame gebiedsontwikkeling. De gemeente legt connecties met de relevante netwerken, denkt mee,  stimuleert en faciliteert.

 

Voor meer informatie kunt u terecht in de brochure visie duurzaamheid PARK21.