Informatieavond gemist? Kijk de uitzending terug!

Op 9 maart van 19.30 tot 20.30 uur was er een live informatieavond. Gemist? Kijk hem hier terug! En bekijk de gestelde vragen en antwoorden. 
 

Vragen en antwoorden PARK21


Planning

Wanneer is het park klaar?

We verwachten dat het college en de raad het bestemmingsplan na de zomer van dit jaar vaststellen. We starten dan met het aanleggen van de basisstructuur, een aaneengesloten parkgebied van de Drie Merenweg tot de A4 dat ook Hoofddorp en Nieuw-Vennep verbindt. We ontwikkelen deze basis in delen en starten met de locatie Groot-Vennep. We maken daar een park met veel water, groen en paden. Daarna kunnen we verder groeien en bouwen aan het park op de locaties van Meergrond en de Parklanden. In 2030 willen we de basisstructuur klaar hebben. Daarna willen we het park door laten groeien, dat willen we samen doen met initiatiefnemers en investeerders. De planning is dat PARK21 in 2040 klaar is. Om het park te maken, is een bestemmingsplan nodig dat in werking is getreden. Daar werken we nu hard aan. 

Wanneer staat er een echt park waar mensen gebruik van kunnen maken?

In PARK21 is al van alles te beleven. Het eerste deelgebied is al aangelegd. Hier vind je wandel-, fiets- en ruiterpaden die slingeren door het groene gebied. En bij de Parklanden boeren kun je genieten van allerlei activiteiten. We verwachten dat de raad het bestemmingsplan na de zomer van dit jaar vaststelt. Dan kunnen we weer een grote stap zetten. We verwachten dat de basis van PARK21 rond 2030 klaar is. Daarmee ontstaat een groot park. Ter vergelijking: de basis van PARK21 is minimaal 1,5 keer zo groot als het Haarlemmermeerse bos. Daarna willen we het park door laten groeien, dat willen we samen doen met initiatiefnemers en investeerders. De planning is dat PARK21 in 2040 klaar is. Met een vastgesteld bestemmingsplan, hopelijk na de zomer, kunnen we ook in gesprek met initiatiefnemers voor PARK21. We verwachten dat locaties als Groot Vennep en het Park/evenemententerrein ongeveer 2 a 3 jaar na het in werking treden van het bestemmingsplan gebruikt kunnen worden.

Wat is dan de normale tijd van de nog te doorlopen procedures - tot er echt gestart gaat worden aan de grotere plannen realiseren.

De doorlooptijd is ongeveer nog een jaar. Het bestemmingsplan moet definitief worden, net zoals de ontwerpen en dan wordt het werk (aanleg park) aanbesteed. 


Beeldkwaliteit

Wordt het weer een aangeharktkeurigerijtjesboompjespark of komt er ook een meer verwilderd biodivers inheems stuk?

PARK21 wordt geen rijtjesbomenpark. Er komen parkdelen waar je echt slingerende paden en bijbehorend groen kunt vinden. Zoals in het eerste deelgebied van PARK21 dat klaar is. Hier vind je wandel-, fiets- en ruiterpaden die door het groene gebied lopen. En deze paden brengen je weer bij verschillende onderdelen in het park, zoals de speeltuin Kleiland, het bijenpaleis en de biologische moestuin. PARK21 blijft wel een aangelegd park, dus geen natuurgebied.   


Voorzieningen

Hoe zit het met het Transportmuseum? Daar is jaren geleden een stuk van 40 ha aan beloofd?

Met een vastgesteld bestemmingsplan zijn de kaders pas echt helder voor initiatieven in PARK21. We hopen dat dit na de zomer van dit jaar zo is. Het kan zijn dat er een museale functie komt, als deze aan de kaders van het bestemmingsplan voldoet. Er zijn geen afspraken over stukken grond.
In de tussentijd kunnen mensen met ideeën en plannen zich aanmelden bij PARK21@haarlemmermeer.nl.

Komt er een soort Giethoorn waar je met bootjes, kano's kan varen in slootjes?

Het zal in PARK21 mogelijk zijn om met bijvoorbeeld kano's te varen, bijvoorbeeld op de recreatieve plas die er komt. De afmetingen van de hoofdsloten voor het Verbeterde Droogmakerij Systeem (VDS) zijn wel bij benadering bepaald. Die sloten kennen een waterlijn van ongeveer 7 meter breed met flauwe taluds en een diepte van 0,5 tot 1 meter. Door een flexibel peil in het VDS kan de waterdiepte veranderen. Hiermee moet kanoën en suppen mogelijk worden.

Wat zijn de plannen voor cultuur? Komt er bv. ruimte voor een openlucht festival of bv. een openlucht theater?

We willen zeker aandacht geven aan cultuur en openluchtfestivals. Aan de westzijde van de Rijnlanderweg starten we met het inrichten van het baggerdepot Meergrond als een park met een natuurlijk amfitheater. Het is ook mogelijk om op deze plek  evenementen te organiseren. Er is ruimte voor een maximaal aantal evenementen per jaar. Het maximale aantal bezoekers is vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan (artikel 13).  Daarnaast zijn er diverse locaties waar ook ruimte is voor kleinschalige cultuur.  


Plannen

Hebben jullie een plattegrond bij de hand we de gronden kunnen zien die bij Park 21 horen?

Ja, u kunt het projectgebied PARK21 op onze website zien. Het ontwerpbestemmingsplan voor PARK21 is ook in te zien op www.haarlemmermeer.nl/ro en www.ruimtelijkeplannen.nl

Is de verwachting dat er nog wordt afgeweken van het oorspronkelijke masterplan?

Het masterplan is eerder dit jaar aangepast. Zo gaan we het park minder hoog maken en gebruiken we voor het park grond die u en ik ook in onze tuin hebben. Ook komt in het park meer ruimte voor groen en water en minder ruimte voor (betaalde) recreatie.     

Komen er ook verbindingen met andere parken?

Het huidige bestemmingsplan gaat echt alleen over PARK21, het gebied tussen de Drie Merenweg en de A4. Uiteindelijk is het wel de bedoeling dat PARK21 een belangrijke groene verbinding wordt tussen de duinen en de Westeinderplassen. Meer informatie hierover is te vinden in de Natuurvisie Haarlemmermeer 2040

Wat heeft dit tot nu allemaal gekost? Er worden nu al plm. 10 jaar plannen geschreven door allerlei mensen voor dit park. Volgens mij moeten de kosten nu al uit de pan rijzen.

In Haarlemmermeer komen er flink wat woningen bij en tot 2040 groeit het aantal inwoners snel. Dat vraagt om extra ruimte voor het doorbrengen van onze vrije tijd. Daarom werken we aan PARK21. Voor het deel van PARK21 dat we als gemeente willen ontwikkelen tot 2030 hebben we financiën. Voor het laatste deel dat we samen willen ontwikkelen met inwoners, bedrijven, boeren, investeerders en scholen tot 2040 zoeken we nog middelen. We hopen op subsidies van de rijksoverheid en op Europese subsidiemogelijkheden. Het klopt dat er al veel kosten zijn gemaakt. In de voortgangsrapportages van PARK21 zijn de kosten jaarlijks opgenomen. 


Participatie

Er wordt nu weer een oproep gedaan aan mensen om met ideeen te komen...de afgelopen jaren hebben honderden mensen en bedrijven hun plan ingediend...welke hiervan zijn al in het bestemmingsplan terechtgekomen? Of zijn die allemaal van tafel geveegd?

Uit veel reacties op ons bestemmingsplan bleek dat mensen echt een minder hoog park wil. Ook vroegen zij om vooral schone grond te gebruiken. Dit hebben we overgenomen in de plannen. Dat is een voorbeeld van invloed die mensen op het plan hebben gehad. Afgelopen periode hebben we de al bekendgemaakte ideeen wel gebruikt bij de vele noodzakelijke studies naar bijvoorbeeld verkeer, stikstof, enzovoort. Zo proberen we onze plannen optimaal af te stemmen op de initiatieven die leven. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld kunnen we pas echt in gesprek met initiatiefnemers die een plan willen realiseren binnen PARK21. We hopen dat dit na de zomer van dit jaar zo is. Het bestemminsgplan biedt veel mogelijkheden voor initiatieven. Die zijn niet allemaal van tafel geveegd. Niet alles kan. Het park biedt ruimte aan initiatieven voor sport, ontspanning en recreatie.  


Overlast

Komt er ook voldoende afscherming voor omwonenden tegen geluidsoverlast en hoeveelheid licht?

Binnen PARK21 moeten nieuwe functies rekening houden met bestaande functies. Overlast en hinder moeten zo veel mogelijk worden beperkt. 
Als u specifiek doelt op het evenemententerrein, dan kunnen we aangeven dat het evenemententerrein op 'afstand' ligt van woningen en bedrijven. Ook is er onderzoek gedaan naar de mogelijke geluidsoverlast van evenementen. Met de geplande evenementen blijven we binnen de geluidsnormen van de gemeente. In het plan voor PARK21 zijn we zelfs strenger dan deze gemeentelijke norm, juist om hinder zoveel mogelijk te beperken. Om de eventuele hinder bij een evenement nog verder te beperken, gaan we bij het ontwerpen van het park ook kijken naar een grondwal of geluidswal zodat het park bij evenementen de geluidshinder verder verkleind. In feite is dat een heuvel die geluid zoveel mogelijk weghoudt van bijvoorbeeld woningen.   

Gezien de limitaties van het stikstofbeleid, is er genoeg "reserve" om een begin te maken met de primaire vormgeving van het park (aanleg wegen, water, etc)?

Het idee van de stikstofregeling is dat we eerst stikstofruimte sparen door stikstofuitstoot te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door agrarische gronden om te zetten in een openbaar park. Hierdoor zijn er minder trekkers, minder mest en dergelijke nodig en wordt er minder stikstof uitgestoot. Deze besparing kunnen we inzetten om nieuwe stikstofuitstoot te compenseren. Zo voorkomen we dat we meer stikstof gaan uitstoten dan dat het gebied nu doet. We bewaken dit doordat we een monitoringsregel in het bestemmingsplan hebben opgenomen.

Stikstofuitstoot heb je toch niet in de hand? Hoe ga je bijvoorbeeld om met een vrachtauto die de hele dag rondjes gaat rijden door het park?

Stikstof is een ingewikkeld onderzoek. We hebben voor PARK21 onderzoek gedaan naar de extra verkeersbewegingen die ontstaan naar en van het park. Dit ontstaat deels door bezoekers en deels door de functies in het park (bijvoorbeeld vanwege personeel). Dit onderzoek, uitgevoerd door specialisten, is als basis gebruikt voor de stikstofberekeningen. Het stikstofonderzoek gaat dus uit van verkeer en van de functies in het park. Om goed in de gaten te houden dat het onderzoek en de praktijk straks in lijn met elkaar zijn, hebben we ook de monitoring van stikstof als regel opgenomen in het bestemmingsplan. 


Bereikbaarheid

Misschien is de vraag al gesteld maar wat worden de belangrijkste toegangswegen voor het autoverkeer naar park 21?

Er komt een parkweg voor auto's in PARK21. Die bestaat al in deelgebied 1, bij de Nieuwe Molenaarslaan. Deze weg zal door heel PARK21 gaan slingeren en eindigen bij de Operaweg bij Nieuw-Vennep. In het oosten van PARK21 komt parallel aan het spoor ook een parkweg voor de ontsluiting van auto's van dit deel van het park. Belangrijk om te vermelden is dat de wegen als de Rijnlanderweg, de Hoofdweg en de IJweg niet gebruikt worden om PARK21 te ontsluiten. We leiden het verkeer via bijvoorbeeld de Noordelijke Randweg, Spoorlaan, Drie Merenweg en de (Nieuwe) Bennebroekerweg.  Deze laatste weg ten noorden van PARK21 wordt de komende jaren verbreed en vormt een apart project binnen de gemeente.      

Komen er ook trein- of bushaltes?

Een treinstation/halte is op dit moment niet gepland. Een bushalte is wel gepland, op de bestaande busververbinding van de Zuidtangent-buslijn die al door het park loopt. Ter hoogte van het parkhart en de recreatieplas willen we op de bestaande busverbinding een bushalte maken.


Overig

Ik hoorde zojuist dat er in Hoofddorp-Zuid maar ook in Nieuw-Vennep op randen randen woningen komen? Om welke randen in Nieuw-Vennep gaat het precies?

In Hoofddorp-Zuid komen woningen in onder meer de wijken Lincolnpark, Tudorpark, en Victoriapark. In Nieuw-Vennep zijn er plannen voor bijvoorbeeld Nieuw-Vennep-West en de locatie Bols-Pioniers.

Het viel me op dat de berichten op de site van park21 wat verouderd zijn (2019). Klopt dat?

Op de website staan zowel oudere als nieuwe berichten. We houden de site actueel.  

Er wordt door jullie gesproken in ambtelijke taal. Dit is veel praten en niets concreets zeggen. Wees eerlijk en duidelijk naar de inwoners.

We proberen zo eerlijk en duidelijk mogelijk te zijn. We vinden het jammer als u dat niet zo ervaart. Mocht u concrete vragen hebben dan kunt u die altijd stellen via PARK21@Haarlemmermeer.nl, zodat wij die kunnen beantwoorden.      

 

 

Vorige artikel Volgende artikel